Правата ни съгласно Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“) [ИНФОГРАФИКА]

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“) защитава основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

Защитата, предоставена с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, следва да се прилага за физическите лица, независимо от тяхното гражданство или местопребиваване, във връзка с обработването на техните лични данни.

Следната инфографика показва списък с правата ни съгласно Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“)

При всяко използване на инфографиката задължително се поставя линк към този сайт.

Чл. 12. Право на достъп на субекта на данните – всяко физическо лице има право да получи потвърждение дали се обработват негови лични данни. При положителен отговор, физическото лице има право да получи достъп до обработваните лични данни и допълнителна информация.

Чл. 13. Право на коригиране  – всяко физическо лице има право да поиска обработваните негови неточни лични данни да бъдат коригирани или допълнени при непълноти.

Чл. 14. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – при определени основания всяко физическо лице има право да поиска от администратора на лични данни обработваните лични данни да бъдат изтрити.

Чл. 15. Право на ограничаване на обработването  – при наличие на правен спор между администратор на лични данни и физическо лице, последният има право да изиска от администратора ограничаване на обработването на собствените му лични данни.

Чл. 20. Право на преносимост на данните  – всяко физическо лице има право да получи личните данни, които го засягат и е предоставил за обработване, в подходящ за него формат за четене.

Чл. 21. Право на възражение – Всяко физическо лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби.

Чл. 22. Право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране – всяко физическо лице има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за физическото лице или по подобен начин го засяга в значителна степен.

чл.23. NB : Всички изброени права не са абсолютни и могат да бъдат ограничени от зкаонодателството на държавата членка при строго определени условия.


Източник: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 – Официален превод на български език

  • 30
  •  
  •  
  •  

Written by

Damyan

11 Posts

Damyan Todorov CIPP/E is working as a Privacy counsel. Active member of The International Association of Privacy Professionals (IAPP). Successfully completed LL. M. Law & Technology at Tilburg University after previosly obtained a “Master of Laws” degree from the University of Sofia ‘St. Kliment Ohridski’.
View all posts
5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments